Máy toàn đạc điện tử Leica TC-307 cũ
Máy toàn đạc điện tử Leica TC-307 cũ
Toàn đạc điện tử Sokkia Set 6ES
Toàn đạc điện tử Sokkia Set 6ES
Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 510N cũ
Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 510N cũ
Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 510 cũ
Máy toàn đạc điện tử Sokkia SET 510 cũ