Máy chiếu đứng (chiếu thiên đỉnh) FOIF DZJ-200
Máy chiếu đứng (chiếu thiên đỉnh) FOIF DZJ-200
Máy chiếu đứng (chiếu thiên đỉnh) FOIF DZJ-300
Máy chiếu đứng (chiếu thiên đỉnh) FOIF DZJ-300
Máy chiếu đứng (chiếu thiên đỉnh) FOIF DZJ-400
Máy chiếu đứng (chiếu thiên đỉnh) FOIF DZJ-400
Máy chiếu đứng (chiếu thiên đỉnh) FOIF DZJ-500
Máy chiếu đứng (chiếu thiên đỉnh) FOIF DZJ-500